สาสน์จากประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543

บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด และบริษัท ในเครืออีก 3 บริษัท คือ บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ไอบีเอส ดีเทคทีฟ เอเจนซี่ จำกัด , บริษัท ไอบีเอส แอ็ดโวเคท แอนด์โซลิสซิเทอ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แก้ปัญหาหนี้เสียทั้งในและนอกระบบการเงิน ติดตามทวงถามหนี้สิน การแก้ไขหนี้ การสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ การบังคับคดี เพื่อ ให้เป็นไปตามคำพิพากษา การยึดและอายัดทรัพย์หลักประกัน การขายทอดตลาด ในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะขาลง ทำให้เกิดปัญหา NPL เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ส่งผลให้ธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องมีการกัน สำรองหนี้สูญ เพิ่มทุน และประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

ในทาง กลับกัน ตัวลูกหนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป เจ้าหนี้ก็ไล่กวดลูกหนี้ ส่วนลูกหนี้ก็หนีหนี้ บางรายก็ตั้งใจโกงเจ้าหนี้ ยักย้ายถ่ายเท ทรัพย์สินหนี ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมามากมาย เช่น การเลิกจ้าง การฟ้องร้องทางแพ่ง การดำเนินคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทของเราตระหนักถึง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงได้จัดเตรียม บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียที่มีความรู้ทางด้าน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน การธนาคาร ที่มีประสบการณ ์ยาวนาน และเคยทำงานอยู่ในระบบสถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการ แก้ปัญหาให้กับสถาบันการเงินและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ในกรณีที่ ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเท ทรัพย์สินหนี หรือไม่ยอมหันหน้าเข้ามาเจรจา กับเจ้าหนี้ ทีมงานของเราก็มีหน่วยงาน ที่จะคอยติดตามพฤติกรรม เพื่อสืบหาทรัพย์สินและบังคับคดีเพื่อนำเงินมาคืนเจ้าหนี้

งานด้านอื่นของบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันมีสินค้า และบริการที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มของคนไทยและ คนต่างชาติมากมายถูกละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการ ค้า เครื่องหมายบริการ รูปรอยประดิษฐ์ ปลอมแปลงสินค้าก่อให้ เกิดความเสียหายให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้ลงทุน ลงแรงในการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี่ ตลอดจนสินค้าและบริการ ใหม่ ๆ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากบุคคลซึ่งเห็นแก่ได้ใน สังคม บริษัทของเราจึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี มีทีมงานสืบสวนสอบสวนที่มี ประสบการณ์สูงเพื่อช่วยเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการสืบหา ตัวผู้กระทำความผิดและจับตัวมาดำเนินคดีเพื่อให้สังคมเกิด ความสงบสุขต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากไปยังประชาชนทุกท่านว่า การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจะดีกว่าการปราบปรามหรือการแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หากท่านคิดว่าบริษัทของเราสามารถสนอง ความต้องการของท่านได้ เรายินดีให้บริการท่านตลอดเวลา

นายเดชา กิตติวิทยานันท์
Chief Executive Officer