ขอบข่ายการให้บริการ
ที่ปรึกษากฎหมาย - รับว่าความทั่วราชอาณาจักร - เร่งรัดหนี้สิน - ประนอมหนี้
- ปรับโครงสร้างหนี้ - ฟื้นฟูกิจการ - ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- สืบทรัพย์ - บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมาย - นักสืบ
- สืบหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด และบริษัทในเครือทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

- รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เร่งรัดหนี้สิน
- ประนอมหนี้
- ปรับโครงสร้างหนี้
- ฟื้นฟูกิจการ
- ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- สืบทรัพย์
- บังคับคดี
- สืบจับบุคคลตามหมาย
- นักสืบ
- สืบหาข้อมูลเพื่อประ กอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้คำแนะนำติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระสืบหาลูกหนี้ และทรัพย์ของลูกหนี้
- ยึดทรัพย์บังคับคดี
- ตรวจสอบประวัติสถานะทางธุรกิจของลูกหนี้-สืบหาข้อมูลการยัก ย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้และเป็นข้อมูล ในการเพิกถอน การฉ้อฉล ในชั้นศาลหรือ ประกอบการดำเนินคดี อาญาในความผิด ฐานโกงหนี้สืบสวนการทุจริต ภายในองค์การสืบสวนหาแหล่งปลอมแปลงสินค้า หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา-สืบสวนหาพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการดำเนินคดีทาง กฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งคดีชู้สาว


ขอบข่ายการให้บริการแบบครบวงจร
งานด้านกฎหมายและภาษีอากร
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
คดีทางการคลัง, คดีทางเศรษฐกิจ
คดีภาษีอากร, คดีทางทรัพย์สินทางปัญญา
โดยให้คำปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


บังคับคดี - งานด้านเร่งรัดหนี้สินและนักสืบ
รับเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้สินก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี
รับเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้สินหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่ง
รับเป็นตัวแทนในการสืบหาทรัพย์สินในระหว่างการดำเนินคดีและหลังจากศาลมีคำพิพากษา
รับเป็นตัวแทนในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
งานด้านสืบสวนสอบสวนและนักสืบ ให้บริการสืบหาข้อมูลทางการเงิน สถานะภาพทางธุรกิจ
สืบพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบพฤติกรรมชู้สาว
งานด้านแปลเอกสารและต่างประเทศ
รับแปลเอกสารทุกภาษา
ล่ามทุกภาษา
ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ
รับเป็นตัวแทนทางการค้าของชาวต่างชาติ และงานติดต่อต่างประเทศทุกชนิด


งานด้านการจดทะเบียนการค้า
ให้บริการด้านการจดทะเบียนการค้าทุกประเภท
การจดลิขสิทธิ์
การจดสิทธิบัตร
การจดเครื่องหมายการค้า
จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
จดจัดตั้งบริษัท
ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


จุดแข็งของบริษัท คือ
บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์แข็งแกร่งและยาวนาน เครื่องใช้สำนักงานพร้อม เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องถ่าย เอกสาร, พิมพ์ดีดไฟฟ้า, เครื่องแฟกซ์, โทรศัพท์ ฯ มีสำนักงานให้บริการครบทุกภาค ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการตรวจสอบแล้วจากสื่อมวลชนทั้งของไทย และของต่างประเทศ ให้บริการงานด้านกฎหมาย, เร่งรัดหนี้สิน, สืบจับ, บังคับ คดี, นักสืบ ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ ให้บริการประนอมหนี้, ปรับโครงสร้างหนี้, ฟื้นฟู กิจการ


แนวทางการทำงานของบริษัท โดยละเอียดมีดังต่อไปนี้คือ
1. การตรวจสอบเอกสารจะต้องตรวจสอบเอกสารทุกรายการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เช่น แบบของสัญญาเงื่อนไข เงื่อนเวลา ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ในกรณีคู่สัญญาผิดสัญญา มีเอกสารตัวจริงครบถ้วนหรือไม่
2. หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วต้องตรวจสอบเกี่ยวกับมูลหนี้ที่ค้างชำระว่า แยกเป็นเงินต้นจำนวนเท่าใด ดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินเท่าใด ช่วงเวลาและตารางการคิด ดอกเบี้ยโดยละเอียด เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบยอดหนี้ปัจจุบันว่าคิดถึงวัน ที่เท่าไรยอดเงิน ตรงกับเอกสารหรือไม่
3. เรื่องอายุความต้องตรวจดูว่าขาดอายุความหรือยังหรือหรือมีการรับสภาพหนี้หรือผ่อน ชำระหนี้บางส่วนอันส่งผลให้ อายุความสะดุดหยุดลง ทำให้คดีไม่ขาดาอายุความ
4. ขอทราบว่าผู้รับมอบอำนาจคือใครในแต่ละคดีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมูลหนี้มาก น้อยเพียงใดและมีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น มือถือ วิทยุติดตามตัว
5. ตรวจสอบเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลใด มีจำเลยกี่คน
6. การคัดทะเบียนบ้านจำเลยควรตรวจสอบเกี่ยวกับ ชื่อพ่อ ชื่อแม่ ของจำเลยและอายุของจำเลย เพื่อป้องกันการฟ้องผิดตัว
7. การตรวจสอบเอกสารสัญญาต่าง ๆ หนังสือมอบอำนาจ ว่ามีการติดอากรตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด หรือไม่
8. การคำนวณทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีต้องคำนวณให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ฟ้องคดี
9. การบรรยายฟ้องต้องบรรยายรายละเอียดของฟ้องเกี่ยวกับการถูกโต้แย้งสิทธิ์ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ฟ้องเคลือบคลุม
10. การยื่นฟ้องหลังจากยื่นฟ้องแล้วต้องติดตามคำสั่งศาลรวมทั้งการติด ตามผลหมายอย่างสม่ำเสมอทุก 7 วัน
11. ก่อนการพิจารณาคดีต้องจัดเตรียมคำเบิกความให้ผู้รับมอบอำนาจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
20 วัน และต้องซักซ้อมพยานก่อนขึ้นศาล และก่อนขึ้นศาลควรจะโทรศัพท์ไปเตือนผู้รับมอบอำนาจ เพื่อป้องกันการหลงลืม
12. เมื่อมีการพิจารณาคดีเสร็จในแต่ละนัดต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจนกว่าจะจบกระบวนพิจารณาคดี


มีสำนักงานบริการสาขา 5 แห่ง
ครอบคลุมทุกมุมเมือง คือ สำนัก บริการสาขารามอินทรา, สำนักบริการสาขาถนนรัชดาภิเษก, สำนักงานบริการจังหวัดเชียงใหม่,
สำนักงานบริการอำเภอหาดใหญ่, สำนักงานบริการจังหวัดนครราชสีมา บริษัท เดชาฯ และ IBS ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยเป็นจำนวนมากรวมทั้งสื่อมวลชน โดยได้รับเชิญออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์หลายครั้ง ด้วยกัน การได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งเป็นสื่อมวลชนเป็น สิ่งที่บริษัทมีความภูมิใจ เป็นอย่างมาก บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้า เสมอมารวมทั้งมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานด้านบริการใหม่ ๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง